(Az OBI bejáratától 30m-re)

Céginformációk:

ADA-Télikert Kft.

Elérhetőségek

Cím: Határdomb u. 2. Sopron 9400 Magyarország

Telefon: +43 676 466 9476, +36 70 656 6323

E-mail: info@ada-telikert.hu

Általános adatkezelési tájékoztató
www.ada-telikert.hu használatához

A WWW.ADA-TELIKERT.HU ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A WWW.ADA-TELIKERT.HU több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kívánja tenni.

A WWW.ADA-TELIKERT.HU kiemelten fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelésének szabályait, módját, valamint ezek legfontosabb jellemzőit.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a WWW.ADA-TELIKERT.HU üzemeltetője a „” kezeli. A kapcsolattartás lehetőségei:
Postai címünk: Sopron, Határdomb u. 2.
E-mail címünk: info@ada-telikert.hu

Webcímünk: Telefonszámunk:

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó”

kategóriájában találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A WWW.ADA-TELIKERT.HU csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A WWW.ADA-TELIKERT.HU kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

Miután Ön megadta személyes adatait, azok valódiságáért és pontosságért a WWW.ADA-TELIKERT.HU felel.

Lényeges, hogy azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a WWW.ADA-TELIKERT.HU által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak
– módosítását: a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk adatainak

módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

– törlését, illetve zárolását: a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a WWW.ADA-TELIKERT.HU által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a WWW.ADA-TELIKERT.HU-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében.

Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a WWW.ADA-TELIKERT.HU a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve WWW.ADA-TELIKERT.HU, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a WWW.ADA-TELIKERT.HU-hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

 

A WWW.ADA-TELIKERT.HU SZÁMVITELI ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a WWW.ADA-TELIKERT.HU üzemeltetőjével üzleti jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A WWW.ADA-TELIKERT.HU ügyfeleinek, regisztrált tagjainak, adatait (név, számlázási cím).

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében tarjuk nyilván.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számla kiállítását követő 8 évig tároljuk.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a WWW.ADA-TELIKERT.HU kijelölt munkatársai kezelhetik.

page5image34668096

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Számviteli adatainak – ideértve az ügyfeleink vonatkozó adatait is – kezelését külső könyvelő igénybevételével oldjuk meg. Ennek során ügyfeleink személyes adatait a könyvelő székhelyén is kezeli.

Könyvelő adatai: (név, székhely, adószám)

A WWW.ADA-TELIKERT.HU HÍRLEVÉL KÜLDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-……..

Kinek az adatait kezeljük?

A WWW.ADA-TELIKERT.HU hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A WWW.ADA-TELIKERT.HU eseményeinek, szolgáltatásainak megismertetése céljából kezeljük adatait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A WWW.ADA-TELIKERT.HU adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A WWW.ADA-TELIKERT.HU az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait a „Sybell Informatika Kft.” szerverein tároljuk.

A „Sybell Informatika Kft.” csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük: +36 1 707 67 27
Email: info@sybell.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://www.sybell.hu

Az emailek küldését a „Sybell Informatika Kft.” szoftverével végezzük, melynek során az adatok a szoftvert üzemeltető szervereire kerülnek. A „Sybell Informatika Kft.” adatfeldolgozóként az emailküldő szoftverben csak tárolja az adatokat.

A „Sybell Informatika Kft.” a következő címeken elérhető: Postai címük: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
webcímük: https://www.sybell.hu
Telefonszámuk: +36 1 707 67 27

Adatkezelési tájékoztatójuk: https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 
Rólunk

Télikertek, szélfogók és teraszfedések közvetlenül a gyártótól.